با شروع افزایش دما در بهار، خطر گزش کنه افزایش می یابد. به طور خاص در ایالت هسن آلمان، مناطق زیادی اند که این حشره در آنها وجود دارد از جمله از شهرهایی مانند آفن باخ، فولدا و ماربورگ می‌شود نام برد. وزارت بهداشت از افرادی که اغلب در جنگل‌ها، مناطق روستایی یا نزدیک رودخانه‌ها هستند می‌خواهد به طور منظم خود را از نظر کنه بررسی کنند و همچنین در برابر مننژیت (FSME) واکسینه نمایند. هسن شاو به نقل از موسسه رابرت کخ نوشته است، حدود ۲۰ گونه کنه در آلمان وجود دارد که خطرناک ترین این گونه ها، "کنه غول پیکر" یا همان چیزی است که به "هیالوما" معروف است، که در ایالت هسن نیز سالانه شیوع می‌کند.

مارس 28, 2023

افزایش کنه‌ها: وزیر بهداشت خواستار واکسیناسیون مننژیت شد

با شروع افزایش دما در بهار، خطر گزش کنه افزایش می یابد. به طور خاص در ایالت هسن آلمان، مناطق زیادی اند که این حشره در آنها وجود دارد از جمله از شهرهایی مانند آفن باخ، فولدا و ماربورگ می‌شود نام برد. وزارت بهداشت از افرادی که اغلب در جنگل‌ها، مناطق روستایی یا نزدیک رودخانه‌ها هستند می‌خواهد به طور منظم خود را از نظر کنه بررسی کنند و همچنین در برابر مننژیت (FSME) واکسینه نمایند. هسن شاو به نقل از موسسه رابرت کخ نوشته است، حدود ۲۰ گونه کنه در آلمان وجود دارد که خطرناک ترین این گونه ها، “کنه غول پیکر” یا همان چیزی است که به “هیالوما” معروف است، که در ایالت هسن نیز سالانه شیوع می‌کند.