وزارت دفاع ( Bundeswehr) با هلیکوپترهای تهاجمی ببر، که در فریتزلار (شوالم-ادر) مستقر هستند، از امروز پروازهای شبانه را دوباره در شمال، شرق و مرکز هسن، تمرین می‌کنند. به گفته سخنگوی این وزرات، پروازهای زیر ۱۰۰ فوت - یعنی فقط ۳۰ متر از سطح زمین - نیز برنامه ریزی شده است. به گزارش هسن‌شاو، پروازها تا روز پنجشنبه در مناطق کورباخ، آلندورف (والدک-فرانکنبرگ) و باد هرسفلد و همچنین بر فراز آلسفلد (وگلزبرگ) و ماربورگ انجام خواهد شد. گفته می‌شود برای اینکه بار روی مکان های جداگانه تا حد ممکن کم شود، منطقه باید بیشتر تغییر کند.

ژانویه 22, 2024

وزارت دفاع، پروازهای شبانه را تمرین می کند

وزارت دفاع ( Bundeswehr) با هلیکوپترهای تهاجمی ببر، که در فریتزلار (شوالم-ادر) مستقر هستند، از امروز پروازهای شبانه را دوباره در شمال، شرق و مرکز هسن، تمرین می‌کنند. به گفته سخنگوی این وزرات، پروازهای زیر ۱۰۰ فوت – یعنی فقط ۳۰ متر از سطح زمین – نیز برنامه ریزی شده است. به گزارش هسن‌شاو، پروازها تا روز پنجشنبه در مناطق کورباخ، آلندورف (والدک-فرانکنبرگ) و باد هرسفلد و همچنین بر فراز آلسفلد (وگلزبرگ) و ماربورگ انجام خواهد شد. گفته می‌شود برای اینکه بار روی مکان های جداگانه تا حد ممکن کم شود، منطقه باید بیشتر تغییر کند.