ایالت هسن، در سال گذشته به عنوان یک آهنربای قوی برای مسافران رتبه بندی شد و هنوز هم چنین است، زیرا اداره منطقه ای آژانس اشتغال بیش از ۴۲۰۰۰ مسافر را که محل کار آنها در هِسن بود، اما در آنجا زندگی نمی کردند، شمارش کرد. به گفته این منبع، این میزان نسبت به سال گذشته بیش از ۴.۴، درصد بوده است. طبق آمار، بزرگترین گروه کاری را در هسن، ساکنان ایالت راینلاند-فالتز تشکیل می‌دهد.

ژانویه 27, 2023

هِسن به مانند یک آهنربا یا مقناطیس برای مسافران

ایالت هسن، در سال گذشته به عنوان یک آهنربای قوی برای مسافران رتبه بندی شد و هنوز هم چنین است، زیرا اداره منطقه ای آژانس اشتغال بیش از ۴۲۰۰۰ مسافر را که محل کار آنها در هِسن بود، اما در آنجا زندگی نمی کردند، شمارش کرد. به گفته این منبع، این میزان نسبت به سال گذشته بیش از ۴.۴، درصد بوده است. طبق آمار، بزرگترین گروه کاری را در هسن، ساکنان ایالت راینلاندفالتز تشکیل می‌دهد.