در ایستگاه اوبان هوهنستراسه در بورنهایم یک اثر هنری از ۱۹۸۰ تبدیل به جاذبه‌ای برای جوانان و نوجوانان شده است. جوانان در مقابل نئون‌های رنگی میرقصند و بعدا این نمایش رقص جالب را در انستاگرام و تیکتاک بارگذاری می کنند. خبر خوب این که این جاذبه عکاسی بعد از ۹ ماه دوباره قابل استفاده شده است. دلیل این وقفه نوسازی در این ایستگاه قطار یاد شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از شهرداری " این اثر هنری سال ها در حالت متروکه بوده است". هنرمند فرانکفورتی وُلکر بوسمن در سال ۱۹۸۰ اثر هنری با استفاده از ۴۴ لوله کانتور (نئون)و دو آیینه طراحی کرد.

آوریل 26, 2023

هنر درایستگاه اوبان جاذبه‌ای برای انستاگرام و تیکتاک

در ایستگاه اوبان هوهنستراسه در بورنهایم یک اثر هنری از ۱۹۸۰ تبدیل به جاذبه‌ای برای جوانان و نوجوانان شده است. جوانان در مقابل نئون‌های رنگی میرقصند و بعدا این نمایش رقص جالب را در انستاگرام و تیکتاک بارگذاری می کنند. خبر خوب این که این جاذبه عکاسی بعد از ۹ ماه دوباره قابل استفاده شده است. دلیل این وقفه نوسازی در این ایستگاه قطار یاد شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از شهرداری ” این اثر هنری سال ها در حالت متروکه بوده است”. هنرمند فرانکفورتی وُلکر بوسمن در سال ۱۹۸۰ اثر هنری با استفاده از ۴۴ لوله کانتور (نئون)و دو آیینه طراحی کرد.