هواشناسان نسبت به زمستان سخت پس از اواسط ماه آینده هشدار می‌دهند. جایی که پیش بینی می‌شود در نیمکره شمالی بادهای قطبی بسیار سرد می‌وزد. اما هنوز مشخص نیست که آیا این موضوع بر آلمان تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. با این حال، پیش بینی می‌شود که اگر آلمان تحت تأثیر این موج سرما قرار گیرد، دما تا منفی۲۰ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد. کارشناسان می‌گویند اگر یک منطقه پرفشار بر فراز کشورهای اسکاندیناوی تشکیل شود، این امر باعث سرد شدن هوا در شمال می‌شود، سپس به روسیه و سپس آلمان و سپس به انگلستان می‌رسد. قابل ذکر است که آلمان در سال ۲۰۱۸ شاهد یک رویداد آب و هوایی مشابه بود که در آن زمان دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت شد. اما با وجود دمای یخبندان، به ندرت با بارش برف همراه خواهد بود، زیرا به گفته کارشناسان، این هوا "بسیار خشک" است.

ژانویه 23, 2023

هشدار هوای بسیار سرد؛ دمای هوا ۲۰- درجه

هواشناسان نسبت به زمستان سخت پس از اواسط ماه آینده هشدار می‌دهند. جایی که پیش بینی می‌شود در نیمکره شمالی بادهای قطبی بسیار سرد می‌وزد. اما هنوز مشخص نیست که آیا این موضوع بر آلمان تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. با این حال، پیش بینی می‌شود که اگر آلمان تحت تأثیر این موج سرما قرار گیرد، دما تا منفی۲۰ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد. کارشناسان می‌گویند اگر یک منطقه پرفشار بر فراز کشورهای اسکاندیناوی تشکیل شود، این امر باعث سرد شدن هوا در شمال می‌شود، سپس به روسیه و سپس آلمان و سپس به انگلستان می‌رسد. قابل ذکر است که آلمان در سال ۲۰۱۸ شاهد یک رویداد آب و هوایی مشابه بود که در آن زمان دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت شد. اما با وجود دمای یخبندان، به ندرت با بارش برف همراه خواهد بود، زیرا به گفته کارشناسان، این هوا “بسیار خشک” است.