انجمن شکار در ایالت هسن نسبت به افزایش خطر حوادث حیات وحش با تغییر ساعت تابستانی آخر هفته آینده هشدار داده است. بر اساس گزارش فرانکفورتر الگیماین، آهوها شایع ترین قربانیان  تصادفات هستند. گفته می‌شود، خطر تصادف  بیشتر در ماه فروردین و اردیبهشت بین ساعات ۵ الی ۷ صبح و بین ۹ الی ۱۱ شب است. انجمن شکار ایالتی نحو رانندگی مناسب را به ویژه در مناطقی که جنگل ها و مزارع زیاد دارد توصیه می کند که در صورت برخورد با حیوانات، اقلاً خودرو باید بدون انحراف به خط مقابل ترمزداده شود و بلافاصله از طریق شماره اورژانس ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شود.

مارس 23, 2023

هشدار در مورد افزایش خطر تصادفات با حیات وحش

 انجمن شکار در ایالت هسن نسبت به افزایش خطر حوادث حیات وحش با تغییر ساعت تابستانی آخر هفته آینده هشدار داده است. بر اساس گزارش فرانکفورتر الگیماین، آهوها شایع ترین قربانیان  تصادفات هستند. گفته می‌شود، خطر تصادف  بیشتر در ماه فروردین و اردیبهشت بین ساعات ۵ الی ۷ صبح و بین ۹ الی ۱۱ شب است. انجمن شکار ایالتی نحو رانندگی مناسب را به ویژه در مناطقی که جنگل ها و مزارع زیاد دارد توصیه می کند که در صورت برخورد با حیوانات، اقلاً خودرو باید بدون انحراف به خط مقابل ترمزداده شود و بلافاصله از طریق شماره اورژانس ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شود.