پلیس روز سه شنبه گزارش داد که در اواخر عصر دوشنبه در یک محل اسکان پناهجویان در کرونبرگ - تاونوس، ده نفر زخمی شدند. اندکی بعد از ساعت ۱۱ شب، شاهدی با بخش اورژانس تماس گرفت و ماموران با چند خودرو گشت در محل حاضر شدند و توانستند اوضاع را آرام کنند. فرانکفورتر الگیماین به نقل از پلیس از درگیری میان دو خانواده با ۱۲ نفردیگر خبر داده است. گفته می‌شود، هشت تن از آنها به طور جزئی مجروح گردیده بودند که به بیمارستان های منطقه منتقل شدند.

آوریل 5, 2023

هشت زخمی در محل اسکان پناهجویان کرونبرگ

پلیس روز سه شنبه گزارش داد که در اواخر عصر دوشنبه در یک محل اسکان پناهجویان در کرونبرگ تاونوس، ده نفر زخمی شدند. اندکی بعد از ساعت ۱۱ شب، شاهدی با بخش اورژانس تماس گرفت و ماموران با چند خودرو گشت در محل حاضر شدند و توانستند اوضاع را آرام کنند. فرانکفورتر الگیماین به نقل از پلیس از درگیری میان دو خانواده با ۱۲ نفردیگر خبر داده است. گفته می‌شود، هشت تن از آنها به طور جزئی مجروح گردیده بودند که به بیمارستان های منطقه منتقل شدند.