این خبر با هوای بارانی امروز سازگاراست،چون در مورد آب‌های زیرزمینی است. با وجود باران‌های شدید در ماه مارس و بر خلاف عقیده غالب،هسن کماکان با کمبود سطح ذخیره آب‌های زیرزمینی روبرو است.این مطلب را آژانس حفاظت از طبیعت،محیط زیست و زمین شناسی هسن (HLNUG) اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،با اینکه رطوبت و بارندگی در ماه مارس سطح ذخیره آب‌های زیرزمینی را به ۸۰ درصد افزایش داده است ولی اثرات آن در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.

آوریل 12, 2023

هسن:کماکان روبرو با ذخیره اندک آب‌های زیرزمینی

این خبر با هوای بارانی امروز سازگاراست،چون در مورد آب‌های زیرزمینی است. با وجود باران‌های شدید در ماه مارس و بر خلاف عقیده غالب،هسن کماکان با کمبود سطح ذخیره آب‌های زیرزمینی روبرو است.این مطلب را آژانس حفاظت از طبیعت،محیط زیست و زمین شناسی هسن (HLNUG) اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،با اینکه رطوبت و بارندگی در ماه مارس سطح ذخیره آب‌های زیرزمینی را به ۸۰ درصد افزایش داده است ولی اثرات آن در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.