به گفته دولت فدرال، بسیاری از مردم در سنین بالا فقط یک مبلغ سه رقمی در ماه در اختیار دارند. حزب چپ خواستار پایان دادن به "جامعه دو طبقه" در سیستم بازنشستگی آلمان است. به گزارش "Augsburger Allgemeine"، بیش از نیمی از بازنشستگان ماهانه کمتر از ۱۰۰۰ یورو از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. دیتمار بارتش، رهبر گروه پارلمانی چپ، گفت که حقوق بازنشستگی به یک "بازنگری کلی" نیاز دارد تا بتواند استاندارد زندگی در دوران پیری را تضمین کند. این حقوق بازنشستگی به طور متوسط خیلی بالا نیست، بلکه حقوق بازنشستگی بسیار پایین است.» حداقل حقوق بازنشستگی باید ۱۲۰۰ یورو خالص باشد.

ژانویه 30, 2023

نیمی از مستمری بگیران کمتر از ۱۰۰۰ یورو دریافت می‌کنند

به گفته دولت فدرال، بسیاری از مردم در سنین بالا فقط یک مبلغ سه رقمی در ماه در اختیار دارند. حزب چپ خواستار پایان دادن به “جامعه دو طبقه” در سیستم بازنشستگی آلمان است. به گزارش “Augsburger Allgemeine”، بیش از نیمی از بازنشستگان ماهانه کمتر از ۱۰۰۰ یورو از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. دیتمار بارتش، رهبر گروه پارلمانی چپ، گفت که حقوق بازنشستگی به یک “بازنگری کلی” نیاز دارد تا بتواند استاندارد زندگی در دوران پیری را تضمین کند. این حقوق بازنشستگی به طور متوسط خیلی بالا نیست، بلکه حقوق بازنشستگی بسیار پایین است.» حداقل حقوق بازنشستگی باید ۱۲۰۰ یورو خالص باشد.