نخست وزیر ایالت تورنگن «بودو راملوو» چپ‌ها،در کنفرانس دوروزه حزب ایالتی (چپ‌ها ) که در «سومِردا» برگزار شده بود ضمن بیان این مطلب که: " نیاز به یک تغیر جهت است" بر موضِع نیاز به یک تغیر در پالیسی پناهندگی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری میگازین ازقول او، آلمان به دنبال کارگران ماهر در خارج می‌گردد در حالی‌که کارگران ماهر در داخل کشور به دام پروسه پناهندگی افتاده‌اند.او در همین حال توقع دارد دولت فدرال تغیرات مناسبی را در قانون مهاجرت به میان آورد. در جریان کنفرانس ایالتی، دو مهاجر پلاکاردهایی را با عنوان: " هفت سال در ایالت تورینگن بدون اجازه اقامت؛ آیا شما مارا فراموش کرده اید؟ " حمل می‌کردند. راملو می‌افزاید: غیر قابل تحمل است که روند رسیدگی به قضایای مشابه در ادارات مهاجرت از هم فرق کند و برخوردی متفاوت صورت بگیرد.

آوریل 24, 2023

نیاز تغیر جهت در قوانین پناهندگی

نخست وزیر ایالت تورنگن «بودو راملوو» چپ‌ها،در کنفرانس دوروزه حزب ایالتی (چپ‌ها ) که در «سومِردا» برگزار شده بود ضمن بیان این مطلب که: ” نیاز به یک تغیر جهت است” بر موضِع نیاز به یک تغیر در پالیسی پناهندگی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری میگازین ازقول او، آلمان به دنبال کارگران ماهر در خارج می‌گردد در حالی‌که کارگران ماهر در داخل کشور به دام پروسه پناهندگی افتاده‌اند.او در همین حال توقع دارد دولت فدرال تغیرات مناسبی را در قانون مهاجرت به میان آورد. در جریان کنفرانس ایالتی، دو مهاجر پلاکاردهایی را با عنوان: ” هفت سال در ایالت تورینگن بدون اجازه اقامت؛ آیا شما مارا فراموش کرده اید؟ ” حمل می‌کردند. راملو می‌افزاید: غیر قابل تحمل است که روند رسیدگی به قضایای مشابه در ادارات مهاجرت از هم فرق کند و برخوردی متفاوت صورت بگیرد.