به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، با و جود شور و شعف فراوان در جریان رژه کارنوال روز یکشنبه فرانکفورت، حد اقل روی یکی از ماشین‌ها مربوط باشگاهی بنام (F.C.G) از منطقه گالوس، نماد آشکاری از تبعیض جنسیتی به نظر میرسید. با اینکه روی ماشین نوشته ( کامرونیها) ولی همه سفید پوستها هستند و خودشان را به شکل کلیشه‌ای «تن پوش با برگهای نخل در حالیکه استخوانی بر مویشان زده اند» ملبس کرده اند. روایتی نژاد پرستانه فرضی از شکل بدوی انسانهایی که در آفریقا زندگی میکردند، کاملا مشخص است. علاوه بر کشوری در قاره آفریقا، منطقه گالوس هم به شکل عجیبی با نام ( کامرون) شناخته میشود.

فوریه 20, 2023

نقاشی تبعیض آمیز روی ماشین درکارنوال فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، با و جود شور و شعف فراوان در جریان رژه کارنوال روز یکشنبه فرانکفورت، حد اقل روی یکی از ماشین‌ها مربوط باشگاهی بنام (F.C.G) از منطقه گالوس، نماد آشکاری از تبعیض جنسیتی به نظر میرسید. با اینکه روی ماشین نوشته ( کامرونیها) ولی همه سفید پوستها هستند و خودشان را به شکل کلیشه‌ای «تن پوش با برگهای نخل در حالیکه استخوانی بر مویشان زده اند» ملبس کرده اند. روایتی نژاد پرستانه فرضی از شکل بدوی انسانهایی که در آفریقا زندگی میکردند، کاملا مشخص است. علاوه بر کشوری در قاره آفریقا، منطقه گالوس هم به شکل عجیبی با نام ( کامرون) شناخته میشود.