بر اساس ادعای انجمن مشترک رفاه ( Paritätischer Wohlfahrtsverband) میزان فقردر هسن بیشتر از چیزی است که قبلا تصور شده بود. این در حالی است که بر اساس گزارش نرخ فقر که امروز منتشر شده است،میزان فقر در سال ۲۰۲۱ بجای ۱۸.۳ درصد رقم ۱۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد . این به این معنی است که حدودا ۱۲۶۰۰ نفر بیشتر درهسن، از حدی که تصور می‌شد در فقر به سر می‌برند.به گزارش خبرگزاری هسن شاو، در سال ۲۰۲۰ میزان فقر هنوز ۱۷.۴ درصد بود ولی هسن دررده بندی ایالتی از جایگاه هفتم به یازدهم سقوط کرده است. بر اساس سنجش یک کنوانسیون اتحادیه اروپا، نهاد( Paritätischer Wohlfahrtsverband) خانوارهایی که میزان درآمدشان کمتر از ۶۰ درصد درآمد متوسط باشد را فقیر به حساب می آورد. در سال ۲۰۲۱ آستانه فقر برای افراد مجرد ۱۱۴۵ یورو درآمد خالص در ماه و ۱۷۸۱ یورو برای متآهلین بدون فرزند محاسبه می‌شد.

مارس 10, 2023

نرخ فقر درهسن: بالاتر از حد تصور

بر اساس ادعای انجمن مشترک رفاه ( Paritätischer Wohlfahrtsverband) میزان فقردر هسن بیشتر از چیزی است که قبلا تصور شده بود. این در حالی است که بر اساس گزارش نرخ فقر که امروز منتشر شده است،میزان فقر در سال ۲۰۲۱ بجای ۱۸.۳ درصد رقم ۱۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد . این به این معنی است که حدودا ۱۲۶۰۰ نفر بیشتر درهسن، از حدی که تصور می‌شد در فقر به سر می‌برند.به گزارش خبرگزاری هسن شاو، در سال ۲۰۲۰ میزان فقر هنوز ۱۷.۴ درصد بود ولی هسن دررده بندی ایالتی از جایگاه هفتم به یازدهم سقوط کرده است. بر اساس سنجش یک کنوانسیون اتحادیه اروپا، نهاد( Paritätischer Wohlfahrtsverband) خانوارهایی که میزان درآمدشان کمتر از ۶۰ درصد درآمد متوسط باشد را فقیر به حساب می آورد. در سال ۲۰۲۱ آستانه فقر برای افراد مجرد ۱۱۴۵ یورو درآمد خالص در ماه و ۱۷۸۱ یورو برای متآهلین بدون فرزند محاسبه می‌شد.