دولت ایالتی در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۶۵۵ کارآموز را در حرفه های مختلف، استخدام کرده است. وزیرایالتی کشور پیتر بیوت (CDU) در پاسخ به سوال گروه پارلمانی FDP توضیح داد که تعداد نامزدهای مشاغل خدمات ملکی درج نشده است، زیرا آنها کارآموز نیستند. نرخ ترک تحصیل برای کارآموزان در اداره دولتی در سال ۲۰۲۱ تقریباً چهار درصد در سال بود. این تقریباً با ارزش سالهای گذشته مطابقت دارد. هسن شاو به نقل ازپیتر بیوت گزارش داده است که طی پنج سال گذشته ترک تحصیل در دوره های دوگانه دادگستری هسن، تقریباً ده درصد به ثبت رسیده است.

آوریل 6, 2023

نرخ ترک تحصیل کارآموزان در ادارات دولتی

دولت ایالتی در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۶۵۵ کارآموز را در حرفه های مختلف، استخدام کرده است. وزیرایالتی کشور پیتر بیوت (CDU) در پاسخ به سوال گروه پارلمانی FDP توضیح داد که تعداد نامزدهای مشاغل خدمات ملکی درج نشده است، زیرا آنها کارآموز نیستند. نرخ ترک تحصیل برای کارآموزان در اداره دولتی در سال ۲۰۲۱ تقریباً چهار درصد در سال بود. این تقریباً با ارزش سالهای گذشته مطابقت دارد. هسن شاو به نقل ازپیتر بیوت گزارش داده است که طی پنج سال گذشته ترک تحصیل در دوره های دوگانه دادگستری هسن، تقریباً ده درصد به ثبت رسیده است.