نامه‌های تهدیدآمیزی که از اوت سال گذشته علیه مساجد دریافت شده، از یک فرستنده ثابت نبوده‌است. این موضوع را وزیر کشور، پیتر بیوت، اظهارداشت. به گزارش هسن‌شاو، پیتر بیوت گفته‌است که باید نامه‌ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند، زیر این نامه‌ها به لحاظ محتوا ونوع نوشتاری از نامه های قبلی فرق دارند. در همین‌حال، در خصوص افزایش نامه‌های تهدیدآمیز که از زمان حمله در هانائو یا ارتباط با گروه‌های راست یا راست‌افراطی دریافت شده، هیچ‌نوع معلوماتی ارائه نکرده‌است و مدعی شده است که اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد.

ژانویه 15, 2024

نامه‌های تهدید‌آمیز به مساجد در هسن، فرستنده مشخص ندارد

نامه‌های تهدیدآمیزی که از اوت سال گذشته علیه مساجد دریافت شده، از یک فرستنده ثابت نبوده‌است. این موضوع را وزیر کشور، پیتر بیوت، اظهارداشت. به گزارش هسن‌شاو، پیتر بیوت گفته‌است که باید نامه‌ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند، زیر این نامه‌ها به لحاظ محتوا ونوع نوشتاری از نامه های قبلی فرق دارند. در همین‌حال، در خصوص افزایش نامه‌های تهدیدآمیز که از زمان حمله در هانائو یا ارتباط با گروه‌های راست یا راست‌افراطی دریافت شده، هیچ‌نوع معلوماتی ارائه نکرده‌است و مدعی شده است که اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد.