از دیروزحرکت بسیاری ازخطوط اتوبوس در فرانکفورت به علت مریضی راننده‌ها  لغو شده است. ولی خوشبختانه این موضوع انفرادی است و باعث تعلیق حرکت خطوط به صورت کل، شبیه آن چه سال پیش اتفاق افتاد نیست. بر اساس ادعای انجمن حمل و نقل راین ماین ( RMV) خطوط اتوبوس M32, M34, M36, 37, 38, 39, 41 , 44, M46, 51, 61, 63, 66, X77, 78 ,30   ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته باشند، به گزارش خبرگزاری هسن شاو، به نقل از سخنگوی انجمن حمل و نقل هسن شمالی (NVV): کمبود کارمندان ( راننده) به دلیل بیماری وجود داشته ولی بیشتر مواقع کارمندان جایگزین باعث می‌شوند حرکت در یک مسیر لغو نشود. تنها خطوط اتوبوس در مسیر خط ۵۲۰ و ۵۳۰ روز پنجشنبه و امروز جمعه لغو شده است.

مارس 17, 2023

موج سرماخوردگی‌ مسبب تعلیق حرکت اتوبوس‌ها

از دیروزحرکت بسیاری ازخطوط اتوبوس در فرانکفورت به علت مریضی راننده‌ها  لغو شده است. ولی خوشبختانه این موضوع انفرادی است و باعث تعلیق حرکت خطوط به صورت کل، شبیه آن چه سال پیش اتفاق افتاد نیست. بر اساس ادعای انجمن حمل و نقل راین ماین ( RMV) خطوط اتوبوس M32, M34, M36, 37, 38, 39, 41 , 44, M46, 51, 61, 63, 66, X77, 78 ,30   ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته باشند، به گزارش خبرگزاری هسن شاو، به نقل از سخنگوی انجمن حمل و نقل هسن شمالی (NVV): کمبود کارمندان ( راننده) به دلیل بیماری وجود داشته ولی بیشتر مواقع کارمندان جایگزین باعث می‌شوند حرکت در یک مسیر لغو نشود. تنها خطوط اتوبوس در مسیر خط ۵۲۰ و ۵۳۰ روز پنجشنبه و امروز جمعه لغو شده است.