مارس 17, 2023

موج سرماخوردگی‌ مسبب تعلیق حرکت اتوبوس‌ها

از دیروزحرکت بسیاری ازخطوط اتوبوس در فرانکفورت به علت مریضی راننده‌ها  لغو شده است. ولی خوشبختانه این موضوع انفرادی است و باعث تعلیق حرکت خطوط به صورت کل، شبیه آن چه سال پیش اتفاق افتاد نیست. بر اساس ادعای انجمن حمل و نقل راین ماین ( RMV) خطوط اتوبوس M32, M34, M36, 37, 38, 39, 41 , 44, M46, 51, 61, 63, 66, X77, 78 ,30   ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته باشند، به گزارش خبرگزاری هسن شاو، به نقل از سخنگوی انجمن حمل و نقل هسن شمالی (NVV): کمبود کارمندان ( راننده) به دلیل بیماری وجود داشته ولی بیشتر مواقع کارمندان جایگزین باعث می‌شوند حرکت در یک مسیر لغو نشود. تنها خطوط اتوبوس در مسیر خط ۵۲۰ و ۵۳۰ روز پنجشنبه و امروز جمعه لغو شده است.