پس از هفته‌ها بحث و مذاکره اتحاد بزرگتری برای پشتیبانی از اوکراین در اروپا شکل گرفته است. در نتیجه این اتحاد، دولت فدرال می‌خواهد تانک‌های جنگی «لئوپارد ۲» را به اوکراین تحویل دهد. صدراعظم شولتس (SPD) امروز این تصمیم را در پارلمان آلمان اعلام خواهد کرد. به گزارش تاگزشاو، شرکای این اتحاد نیز باید اجازه انتقال تانک‌ها را به اوکراین داشته باشند. در مرحله نخست، قرار است یک شرکت ۱۴ تانک لئوپارد ۲ را به اوکراین تحویل دهد. در میان‌مدت و بلند مدت تانک‌های بیشتری اضافه خواهد شد.
ژانویه 25, 2023

موافقت شولتس با تحویل تانک‌های لئوپارد ۲ به اوکراین

پس از هفته‌ها بحث و مذاکره اتحاد بزرگتری برای پشتیبانی از اوکراین در اروپا شکل گرفته است. در نتیجه این اتحاد، دولت فدرال می‌خواهد تانک‌های جنگی «لئوپارد ۲» را به اوکراین تحویل دهد. صدراعظم شولتس (SPD) امروز این تصمیم را در پارلمان آلمان اعلام خواهد کرد. به گزارش تاگزشاو، شرکای این اتحاد نیز باید اجازه انتقال تانک‌ها را به اوکراین داشته باشند. در مرحله نخست، قرار است یک شرکت ۱۴ تانک لئوپارد ۲ را به اوکراین تحویل دهد. در میان‌مدت و بلند مدت تانک‌های بیشتری اضافه خواهد شد.