پارلمان ایالتی در ویسبادن امروز، در حال بررسی پیش نویس قانون دولت ایالتی، در مورد "کمربند سبز" است. هِسن شو گزارش نموده، که طبق این طرح در نوار مرزی هِسن و تورینگن، گیاهان و حیوانات باید بیشترحفاظت شوند. انتقاد از این طرح ها از سوی مالکان جنگل، شکارچیان و کشاورزان و دیگران بوده است. دراین هفته، بحث سه روزه نیز در مورد قانون آب و هوا برگزار و در ادامه نمایندگان همچنین در مورد پوشش تلفن همراه در هسن بحث خواهند کرد.

ژانویه 24, 2023

موارد مهم بحث پارلمان ایالتی در این هفته

پارلمان ایالتی در ویسبادن امروز، در حال بررسی پیش نویس قانون دولت ایالتی، در مورد کمربند سبزاست. هِسن شو گزارش نموده، که طبق این طرح در نوار مرزی هِسن و تورینگن، گیاهان و حیوانات باید بیشترحفاظت شوند. انتقاد از این طرح ها از سوی مالکان جنگل، شکارچیان و کشاورزان و دیگران بوده است. دراین هفته، بحث سه روزه نیز در مورد قانون آب و هوا برگزار و در ادامه نمایندگان همچنین در مورد پوشش تلفن همراه در هسن بحث خواهند کرد.