گواهینامه "کاغذی" یا قدیمی رانندگی، افراد متولد ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰، باید با گواهینامه جدید اتحادیه اروپا جایگزین شود. به گزارش هسن‌شاو، قرار بود در حدود ۴۳ میلیون گواهینامه  تا پایان سال ۲۰۳۳ تمدید گردد. اما به دلیل افزایش درخواست‌ها در دفاترمربوطه ایالت هسن، اینک تعویض گواهینامه رانندگی تا ۱۹ ژانویه سال جاری امکان‌پذیراست. براساس معلومات، هزینه تعویض گواهینامه ۲۵.۳۰ یورو، و قرار ملاقات‌ها آنلاین انجام می‌شود. گواهینامه  قدیمی را می‌توان به عنوان یادگار نگه‌داشت.

ژانویه 15, 2024

مهلت تعویض گواهینامه‌های رانندگی قدیمی به پایان می‌رسد

 گواهینامه “کاغذی” یا قدیمی رانندگی، افراد متولد ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰، باید با گواهینامه جدید اتحادیه اروپا جایگزین شود. به گزارش هسن‌شاو، قرار بود در حدود ۴۳ میلیون گواهینامه  تا پایان سال ۲۰۳۳ تمدید گردد. اما به دلیل افزایش درخواست‌ها در دفاترمربوطه ایالت هسن، اینک تعویض گواهینامه رانندگی تا ۱۹ ژانویه سال جاری امکان‌پذیراست. براساس معلومات، هزینه تعویض گواهینامه ۲۵.۳۰ یورو، و قرار ملاقات‌ها آنلاین انجام می‌شود. گواهینامه  قدیمی را می‌توان به عنوان یادگار نگه‌داشت.