این موضوع شاید سوال برانگیز باشد. ولی علامت دونقطه سَر‌هم بین یک اصطلاح یا ریشه کلمه ( مردانه) و انتهای کلمه ( زنانه) قرار می‌گیرد. به این ترتیب دانش‌آموختگان مقطع دبیرستان و دانش‌آموزان دبیرستانی در ایالت هسن، از این‌پس مجاز به استفاده از نمادهای جنسیتی مانند دونقطه،ستاره، یا کشیدن خط زیر کلمه در امتحانات نهایی‌شان نیستند. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته وزارت فرهنگ، مشاهده این موارد خطا محسوب شده و مُنجر به نتیجه امتحانی ویا نمره پائین خواهد شد. از اجرای این قانون در بقیه ایالت‌ها، اطلاعی در دست نیست. دلیل این موضوع هم، انقضای قانونی است که در زمان کرونا به شکل استثنایی استفاده از نمادهای جنسیتی در کلمات، آنهم در زمان امتحانات را مجاز می‌دانست. به گفته یکی از سخنگویان وزارت فرهنگ در هسن، در زمان استرس‌زای کرونا و موارد زیاد تعطیلی مدارس، دانش آموزان از تصامیم شورا در زمینه (استفاده کلمات ونمادها) کمتر باخبر می‌شدند. این علامات، یک نماد تایپوگرافی است که به عنوان یک کلمه اضافی، نشان دهنده تنوع جنسیتی در یک نام شخصی است.

مارس 22, 2024

منع استفاده از علامات نشان‌دهنده جنسیت در امتحانات دانش آموزان دبیرستان

این موضوع شاید سوال برانگیز باشد. ولی علامت دونقطه سَر‌هم بین یک اصطلاح یا ریشه کلمه ( مردانه) و انتهای کلمه ( زنانه) قرار می‌گیرد. به این ترتیب دانش‌آموختگان مقطع دبیرستان و دانش‌آموزان دبیرستانی در ایالت هسن، از این‌پس مجاز به استفاده از نمادهای جنسیتی مانند دونقطه،ستاره، یا کشیدن خط زیر کلمه در امتحانات نهایی‌شان نیستند. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو از گفته وزارت فرهنگ، مشاهده این موارد خطا محسوب شده و مُنجر به نتیجه امتحانی ویا نمره پائین خواهد شد. از اجرای این قانون در بقیه ایالت‌ها، اطلاعی در دست نیست. دلیل این موضوع هم، انقضای قانونی است که در زمان کرونا به شکل استثنایی استفاده از نمادهای جنسیتی در کلمات، آنهم در زمان امتحانات را مجاز می‌دانست. به گفته یکی از سخنگویان وزارت فرهنگ در هسن، در زمان استرس‌زای کرونا و موارد زیاد تعطیلی مدارس، دانش آموزان از تصامیم شورا در زمینه (استفاده کلمات ونمادها) کمتر باخبر می‌شدند. این علامات، یک نماد تایپوگرافی است که به عنوان یک کلمه اضافی، نشان دهنده تنوع جنسیتی در یک نام شخصی است.