رهبران دولت (چراغ راهنمایی) انجمن های کشاورزان را برای بحث در دوشنبه آینده فراخوانده‌اند. به گزارش تاگز‌شاو، درجریان هفته، تیل باکهاوس وزیر کشاورزی مکلنبورگ-پومرانی، طرح را برای پایان دادن به اعتراضات کشاورزان با ارائه کاهش یارانه‌های گازوئیل کشاورزی تا سال ۲۰۲۷ و ترویج سوخت‌های جایگزین ارائه کرده‌است. اما این پیشنهاد مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفته‌ و آنها خواستار تصحیحات بیشتری در مورد یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از تولید سوخت‌های جایگزین شده‌اند. بنابراین، تظاهرات بزرگ در برلین در روز دوشنبه ۱۵ ژانویه در راه است. این تغییرات به هدف حمایت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را دنبال می‌کند.

ژانویه 11, 2024

ملاقات رهبران دولت (چراغ راهنمایی) با کشاورزان

رهبران دولت (چراغ راهنمایی) انجمن های کشاورزان را برای بحث در دوشنبه آینده فراخوانده‌اند. به گزارش تاگز‌شاو، درجریان هفته، تیل باکهاوس وزیر کشاورزی مکلنبورگپومرانی، طرح را برای پایان دادن به اعتراضات کشاورزان با ارائه کاهش یارانه‌های گازوئیل کشاورزی تا سال ۲۰۲۷ و ترویج سوخت‌های جایگزین ارائه کرده‌است. اما این پیشنهاد مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفته‌ و آنها خواستار تصحیحات بیشتری در مورد یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از تولید سوخت‌های جایگزین شده‌اند. بنابراین، تظاهرات بزرگ در برلین در روز دوشنبه ۱۵ ژانویه در راه است. این تغییرات به هدف حمایت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را دنبال می‌کند.