اداره شهری ویسبادن، در روز سه شنبه با مشکلات فناوری اطلاعات مواجه شد، ولی در نهایت از حدود ساعت ۱۴:۳۰ برطرف گردید. طبق گزارش هِسن شو، در مجموع این مشکلات حدود ۵۰۰۰ شغل شهرداری را تحت تأثیر قرار داد. همانطور که اداره شهری ویسبادن اعلام کرد، مشکلات رایانه و تلفن در این اداره، از جمله اداره ثبت احوال، و مرجع گواهینامه رانندگی را طوری فلج کرده بود، که شهروندان نمی توانستند قرار ملاقات ها را حفظ کنند. در همین حال بخش آتش نشانی ویسبادن اعلام نموده، مرکز کنترل آتش نشانی نیز دچار نقص فناوری اطلاعات گردیده بود، اما تماس اضطراری ۱۱۲ همیشه در دسترس بوده است. گفته میشود، هیچ نشانه ای از حمله سایبری هدفمند وجود ندارد.

ژانویه 19, 2023

مشکلات رایانه و تلفن در ویسبادن حمله سایبری نبود

اداره شهری ویسبادن، در روز سه شنبه با مشکلات فناوری اطلاعات مواجه شد، ولی در نهایت از حدود ساعت ۱۴:۳۰ برطرف گردید. طبق گزارش هِسن شو، در مجموع این مشکلات حدود ۵۰۰۰ شغل شهرداری را تحت تأثیر قرار داد. همانطور که اداره شهری ویسبادن اعلام کرد، مشکلات رایانه و تلفن در این اداره، از جمله اداره ثبت احوال، و مرجع گواهینامه رانندگی را طوری فلج کرده بود، که شهروندان نمی توانستند قرار ملاقات ها را حفظ کنند. در همین حال بخش آتش نشانی ویسبادن اعلام نموده، مرکز کنترل آتش نشانی نیز دچار نقص فناوری اطلاعات گردیده بود، اما تماس اضطراری ۱۱۲ همیشه در دسترس بوده است. گفته میشود، هیچ نشانه ای از حمله سایبری هدفمند وجود ندارد.