برای اولین بار، ایالت هسن بیش از ۹۰۰۰۰۰ یورو، در‌بخش توزیع ادویه و مشوره دهی برای افراد معتاد به مواد مخدر در Bahnhofsviertel، فرانکفورت کمک خواهد کرد. گفته میشود، قبلاً اداره شهری فرانکفورت، به تنهایی این هزینه را پرداخت میکرد. در خبرنامه سایت رسمی شهر فرانکفورت گزارش شده است، که استفان ماجر، رئیس بخش بهداشت از این بابت اظهار خوشی نموده، افزدوه است: "خوب و درست است که ایالت به مسئولیت ملی خود عمل می کند و می خواهد به ما کمک کند، تا بار سنگین ناحیه ایستگاه را کاهش دهیم. طبق معلومات منبع، پروژه (OSSIP) کار خیابانی را می‌توان از نظر کارکنان بیشتر افزایش داده، و محلات مشوره دهی شبانه، اکنون دوباره در جریان روز هم فعال است. در ساعات مشاوره بشردوستانه کرونا و جایگزینی برای افراد غیر بیمه شده به صورت دائمی راه اندازی می شود.

ژانویه 27, 2023

مشاوره بشردوستانه کرونا و جایگزینی برای افراد غیر بیمه شده در اطراف بانوف فرانکفورت

برای اولین بار، ایالت هسن بیش از ۹۰۰۰۰۰ یورو، در‌بخش توزیع ادویه و مشوره دهی برای افراد معتاد به مواد مخدر در Bahnhofsviertel، فرانکفورت کمک خواهد کرد. گفته میشود، قبلاً اداره شهری فرانکفورت، به تنهایی این هزینه را پرداخت میکرد. در خبرنامه سایت رسمی شهر فرانکفورت گزارش شده است، که استفان ماجر، رئیس بخش بهداشت از این بابت اظهار خوشی نموده، افزدوه است: “خوب و درست است که ایالت به مسئولیت ملی خود عمل می کند و می خواهد به ما کمک کند، تا بار سنگین ناحیه ایستگاه را کاهش دهیم. طبق معلومات منبع، پروژه (OSSIP) کار خیابانی را می‌توان از نظر کارکنان بیشتر افزایش داده، و محلات مشوره دهی شبانه، اکنون دوباره در جریان روز هم فعال است. در ساعات مشاوره بشردوستانه کرونا و جایگزینی برای افراد غیر بیمه شده به صورت دائمی راه اندازی می شود.