اعتصابات در بخش ادارات دولتی امروز دامنگیر مهد کودک‌ها هم شد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تقریبا بیشتر مهدکودک‌ها از این قاعده مستثنی نیستند به جز آنهائیکه خصوصی یا تحت پوشش کلیساها هستند. در برخی مناطق اقدامات اورژانسی ( اضطراری) تهیه شده و در بقیه مناطق مهد کودک‌ها مسدود خواهد بود.

فوریه 17, 2023

مسدود ماندن برخی از مهد کودک‌ها

اعتصابات در بخش ادارات دولتی امروز دامنگیر مهد کودک‌ها هم شد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تقریبا بیشتر مهدکودک‌ها از این قاعده مستثنی نیستند به جز آنهائیکه خصوصی یا تحت پوشش کلیساها هستند. در برخی مناطق اقدامات اورژانسی ( اضطراری) تهیه شده و در بقیه مناطق مهد کودک‌ها مسدود خواهد بود.