در چمدان دو زن برزیلی که از برزیل به فرودگاه فرانکفورت آمده بودند ۴۰ کیلو کوکائین کشف شد و آنها ۵ هفته در بازداشت قرار داشتند،اما ظاهرا کیف‌های‌شان دستکاری و جابجا شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس آنها ۶ ماه مارس بازداشت شدند و دادستانی فرانکفورت آنها را به اتهام واردات غیر قانونی مواد مخدر مورد تحقیق قرار داده است.متهمین ولی مُسرانه بر بی گناهی شان تاکید داشتند.اینک بر اساس گزارش شبکه تحریریه آلمان (RND) و برمبنای فیلمی که از فرودگاه مبدآ یعنی ( سائو پاولی) در برزیل ضبط شده،نشان می‌دهد کارکنان فرودگاه سائوپاولی که احتمالا وابسته به باند مواد مخدر بودند، وسایل چمدان‌ها را با مواد مخدر جابجا کردند.به گفته «نادیا نیسین» دادستان کل در فرانکفورت، این اطلاعات روز سه شنبه ۱۱ آوریل به مامورین محلی گمرک در فرانکفورت تحویل داده شد. به گفته نیسین: "این دو زن فورآ از بازداشت رها شدند". تحقیقات در این زمینه هنوز جریان دارد.

آوریل 14, 2023

مسافران بازداشتی فرودگاه دچار دسیسه باند مواد مخدر

در چمدان دو زن برزیلی که از برزیل به فرودگاه فرانکفورت آمده بودند ۴۰ کیلو کوکائین کشف شد و آنها ۵ هفته در بازداشت قرار داشتند،اما ظاهرا کیف‌های‌شان دستکاری و جابجا شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس آنها ۶ ماه مارس بازداشت شدند و دادستانی فرانکفورت آنها را به اتهام واردات غیر قانونی مواد مخدر مورد تحقیق قرار داده است.متهمین ولی مُسرانه بر بی گناهی شان تاکید داشتند.اینک بر اساس گزارش شبکه تحریریه آلمان (RND) و برمبنای فیلمی که از فرودگاه مبدآ یعنی ( سائو پاولی) در برزیل ضبط شده،نشان می‌دهد کارکنان فرودگاه سائوپاولی که احتمالا وابسته به باند مواد مخدر بودند، وسایل چمدان‌ها را با مواد مخدر جابجا کردند.به گفته «نادیا نیسین» دادستان کل در فرانکفورت، این اطلاعات روز سه شنبه ۱۱ آوریل به مامورین محلی گمرک در فرانکفورت تحویل داده شد. به گفته نیسین: “این دو زن فورآ از بازداشت رها شدند”. تحقیقات در این زمینه هنوز جریان دارد.