ابعاد زلزله در ترکیه و سوریه چقدر بود؟ زمانی که مساحت منطقه زلزله زده را با آلمان مقایسه کنیم، اندازه این زلزله، واضح‌تر می‌شود. اگر در اوایل صبح روز ۶ فوریه، زلزله‌ای به بزرگی ترکیه در اینجا رخ می‌داد، منطقه‌ای به وسعت کلن تا زاکسن-آنهالت به شدت آسیب دیده یا کاملاً ویران می‌شد. این مناطق، با رنگ قرمز و نارنجی در نقشه نشان داده شده است. در نواحی اخرایی و مایل به زرد، خسارت تا حدودی کمتر بود، اما لرزش همچنان در هامبورگ و مونیخ احساس می‌شد. این زمین لرزه تقریباً تمام آلمان را می‌لرزاند. عکس هوایی گرفته شده با پهپاد ساختمان‌های متعددی را نشان می‌دهند که در اثر زلزله، کاملاً ویران شده‌اند. حدود ۲۱۰۰۰ کشته گزارش شده، اما تعداد قربانیان در مناطق زلزله همچنان در حال افزایش است.

فوریه 10, 2023

مساحت زمین لرزه در مقایسه با آلمان چقدر است

ابعاد زلزله در ترکیه و سوریه چقدر بود؟ زمانی که مساحت منطقه زلزله زده را با آلمان مقایسه کنیم، اندازه این زلزله، واضح‌تر می‌شود. اگر در اوایل صبح روز ۶ فوریه، زلزله‌ای به بزرگی ترکیه در اینجا رخ می‌داد، منطقه‌ای به وسعت کلن تا زاکسن-آنهالت به شدت آسیب دیده یا کاملاً ویران می‌شد. این مناطق، با رنگ قرمز و نارنجی در نقشه نشان داده شده است. در نواحی اخرایی و مایل به زرد، خسارت تا حدودی کمتر بود، اما لرزش همچنان در هامبورگ و مونیخ احساس می‌شد. این زمین لرزه تقریباً تمام آلمان را می‌لرزاند. عکس هوایی گرفته شده با پهپاد ساختمان‌های متعددی را نشان می‌دهند که در اثر زلزله، کاملاً ویران شده‌اند. حدود ۲۱۰۰۰ کشته گزارش شده، اما تعداد قربانیان در مناطق زلزله همچنان در حال افزایش است.