یک مسابقه هنری جوانان درشهر فرانکفورت، برای ارسال فیلم های کوتاه درباره چشم انداز و شکل حکومت فراخوان می دهد. مشترکین تا سن ۲۹ سالگی باید فیلم های حداکثر سه دقیقه ای را ارسال نمایند، که معنای دموکراسی را به تصویر می کشد و درعین حال ایده کاملی از شکل حکومت و چگونگی آن از دیدگاه جوانان را ارائه دهد. به گفته پایگاه خبری فرانکفورتر روند شاو، مسابقه هنری جوانان هر ساله برگزار می شود و بر روی مسایل مختلف هنری متمرکز است. یک هیئت داوران متخصص مستقل، در حال ارزیابی آثار در سه گروه سنی از ۱۴ تا ۲۹ سال است. متقاضیان می توانند تا ۱۹ مارس ۲۰۲۳، دراین مسابقه شرکت کنند. مراسم اهدای جوایز نیز در ۱۹ماه می، برگزار خواهد شد.

ژانویه 31, 2023

مسابقه هنری حمایتی از فیلمسازان فلم کوتاه

یک مسابقه هنری جوانان درشهر فرانکفورت، برای ارسال فیلم های کوتاه درباره چشم انداز و شکل حکومت فراخوان می دهد. مشترکین تا سن ۲۹ سالگی باید فیلم های حداکثر سه دقیقه ای را ارسال نمایند، که معنای دموکراسی را به تصویر می کشد و درعین حال ایده کاملی از شکل حکومت و چگونگی آن از دیدگاه جوانان را ارائه دهد. به گفته پایگاه خبری فرانکفورتر روند شاو، مسابقه هنری جوانان هر ساله برگزار می شود و بر روی مسایل مختلف هنری متمرکز است. یک هیئت داوران متخصص مستقل، در حال ارزیابی آثار در سه گروه سنی از ۱۴ تا ۲۹ سال است. متقاضیان می توانند تا ۱۹ مارس ۲۰۲۳، دراین مسابقه شرکت کنند. مراسم اهدای جوایز نیز در ۱۹ماه می، برگزار خواهد شد.