مردی شمشیر به دست در پارکی درشهر فرانکفورت روز سه‌شنبه، پلیس را مجبور به یک عملیات بزرگ نمود. به گزارش فرانکفورت الگیماین، سخنگوی پلیس گفته است، در یک پارک بازی، مردی را پیدا کردند که به نظر می رسید شمشیر در دست دارد. اما پس از غلبه بر این مرد، مأموران متوجه شدند که سلاح دست این مرد جز یک قطعه تجهیزات ورزشی بی‌حرکت بوده است. این مرد ۴۰ ساله ابتدا مورد بازداشت قرار گرفت، ولی کمی بعد تر آزاد شد.

ژانویه 4, 2023

مردی با شمشیر در پارک بازی در شهر فرنکفورت

مردی شمشیر به دست در پارکی درشهر فرانکفورت روز سه‌شنبه، پلیس را مجبور به یک عملیات بزرگ نمود. به گزارش فرانکفورت الگیماین، سخنگوی پلیس گفته است، در یک پارک بازی، مردی را پیدا کردند که به نظر می رسید شمشیر در دست دارد. اما پس از غلبه بر این مرد، مأموران متوجه شدند که سلاح دست این مرد جز یک قطعه تجهیزات ورزشی بی‌حرکت بوده است. این مرد ۴۰ ساله ابتدا مورد بازداشت قرار گرفت، ولی کمی بعد تر آزاد شد.