در دوران استبداد از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ ملیون ها انسان در اروپا جانشان را از دست دادند و ملیون ها انسان از وحشت و ترومای آنزمان این رنج را تا امروز با خود حمل میکنند.
در ۲۷ ژانویه، قرار است مراسم یادبودی برای قربانیان دوران سوسیالیسم ملی در سالون کلیسای پاول فرانکفورت برگزار شود.
این مراسم راس ساعت ۳ با خوش آمد گویی نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت و بعدا با گذاشتن تاج گل توسط نماینده های شهرداری در بنای یادبود دوران استبداد برگزار خواهد شد.
ژانویه 23, 2023

مراسم یادبود از قربانیان دوران سوسیالیسم ملی در کلیسای پاول

در دوران استبداد از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ ملیون ها انسان در اروپا جانشان را از دست دادند و ملیون ها انسان از وحشت و ترومای آنزمان این رنج را تا امروز با خود حمل میکنند.
در ۲۷ ژانویه، قرار است مراسم یادبودی برای قربانیان دوران سوسیالیسم ملی در سالون کلیسای پاول فرانکفورت برگزار شود.
این مراسم راس ساعت ۳ با خوش آمد گویی نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت و بعدا با گذاشتن تاج گل توسط نماینده های شهرداری در بنای یادبود دوران استبداد برگزار خواهد شد.