امروز صبح محاکمه مظنون عضویت در حزب کارگران کُرد پ.ک.ک در دادگاه فرانکفورت آغاز شد.گفته می‌شود متهم ۵۵ ساله از ژوئیه سال ۲۰۱۹ برای این حزب در هسن کارکرده است.بر اساس کیفرخواست، از جمله فعالیت‌های این مرد، مسئولیت استخدام کارکنان ( نیروی) جوان و بخش اعانه‌ها را می‌توان برشمرد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،او در ماه می سال گذشته دستگیر شده است. مجلس سنای امنیت ملی ایالتی در حال بررسی و تهیه شواهد بر علیه مظنون است. فعالیت پ.ک.ک که برای خودمختاری اقلیت کرد درجنوب شرقی ترکیه فعالیت می‌کند، از سال ۱۹۹۳ در آلمان ممنوع شده است.

آوریل 24, 2023

محاکمه مظنون به عضویت پ. ک. ک

امروز صبح محاکمه مظنون عضویت در حزب کارگران کُرد پ.ک.ک در دادگاه فرانکفورت آغاز شد.گفته می‌شود متهم ۵۵ ساله از ژوئیه سال ۲۰۱۹ برای این حزب در هسن کارکرده است.بر اساس کیفرخواست، از جمله فعالیت‌های این مرد، مسئولیت استخدام کارکنان ( نیروی) جوان و بخش اعانه‌ها را می‌توان برشمرد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،او در ماه می سال گذشته دستگیر شده است. مجلس سنای امنیت ملی ایالتی در حال بررسی و تهیه شواهد بر علیه مظنون است. فعالیت پ.ک.ک که برای خودمختاری اقلیت کرد درجنوب شرقی ترکیه فعالیت می‌کند، از سال ۱۹۹۳ در آلمان ممنوع شده است.