روند محاکمه  یک فروشنده مظنون مواد مخدر روز دوشنبه در دادگاه منطقه ای فرانکفورت آغاز شد. به گزارش هِسن شوـ گفته می شود، این جوان ۲۵ ساله بر حسب کیلو، ماری جوانا و کوکائین فروخته است. بازرسان برای مدت طولانی چت های او را زیر نظر داشتند. گفته میشود در جریان جستجو ۱۵۴۰۰۰ دلار پول نقد یافت شده است.

ژانویه 31, 2023

محاکمه فروشنده مواد مخدر در شهر فرانکفورت

روند محاکمه  یک فروشنده مظنون مواد مخدر روز دوشنبه در دادگاه منطقه ای فرانکفورت آغاز شد. به گزارش هِسن شوـ گفته می شود، این جوان ۲۵ ساله بر حسب کیلو، ماری جوانا و کوکائین فروخته است. بازرسان برای مدت طولانی چت های او را زیر نظر داشتند. گفته میشود در جریان جستجو ۱۵۴۰۰۰ دلار پول نقد یافت شده است.