کارمندان مجبور نیستند در اوقات فراغت خود پیام‌های کاری مانند ایمیل، اس‌ام‌اس و غیره را بخوانند. این حکم توسط دادگاه کار منطقه‌ای شلسویگ هولشتاین صادر شده است. به گزارش تاگزشاو، رای دادگاه به شکایت یکی از امدادگران اورژانس مربوط می‌شود. او پس از زمان کاری پیامی را از طرف رئیسش دریافت کرده بود، اما پاسخ نداده بود. رئیس این کار او را غیبت غیرموجه در نظر گرفته بود. این امدادگر در نهایت به دادگاه کار مراجعه کرد. او در نخستین دادگاه شکست خورد، اما دادگاه تجدیدنظر به نفع این امدادگر به پایان رسید. اکنون کارفرمایان نباید در اوقات فراغت از کارکنان‌شان انتظار پاسخ به پیام‌ها را داشته باشند.
ژانویه 11, 2023

مجبور نیستید در اوقات فراغت به پیام‌های کاری پاسخ دهید

کارمندان مجبور نیستند در اوقات فراغت خود پیام‌های کاری مانند ایمیل، اس‌ام‌اس و غیره را بخوانند. این حکم توسط دادگاه کار منطقه‌ای شلسویگ هولشتاین صادر شده است. به گزارش تاگزشاو، رای دادگاه به شکایت یکی از امدادگران اورژانس مربوط می‌شود. او پس از زمان کاری پیامی را از طرف رئیسش دریافت کرده بود، اما پاسخ نداده بود. رئیس این کار او را غیبت غیرموجه در نظر گرفته بود. این امدادگر در نهایت به دادگاه کار مراجعه کرد. او در نخستین دادگاه شکست خورد، اما دادگاه تجدیدنظر به نفع این امدادگر به پایان رسید. اکنون کارفرمایان نباید در اوقات فراغت از کارکنان‌شان انتظار پاسخ به پیام‌ها را داشته باشند.