در سال ۲۰۲۴، قیمت بلیط آلمان به ۴۹ یورو ثابت می‌ماند. این تصمیم در کنفرانس وزرای حمل و نقل اعلام شده است. حتی اگر در ماه مه بحث عمومی درباره افزایش قیمت‌ها شکل گیرد، قیمت اولیه بلیط برای کل سال ثابت خواهد ماند. به گزارش تاگزشاو، بحران افزایش قیمت‌ها به پایان رسیده، زیرا دولت فدرال  نصف هزینه‌ها را در سال ۲۰۲۴ پوشش خواهد داد و ۱.۵ میلیارد یورو را به حمل و نقل فدرال پرداخت می‌کند. هدف اصلی این صنعت تشویق افراد به استفاده از قطار و حفظ محیط زیست است.

ژانویه 23, 2024

قیمت بلیط آلمان تا پایان سال ثابت خواهدماند

در سال ۲۰۲۴، قیمت بلیط آلمان به ۴۹ یورو ثابت می‌ماند. این تصمیم در کنفرانس وزرای حمل و نقل اعلام شده است. حتی اگر در ماه مه بحث عمومی درباره افزایش قیمت‌ها شکل گیرد، قیمت اولیه بلیط برای کل سال ثابت خواهد ماند. به گزارش تاگزشاو، بحران افزایش قیمت‌ها به پایان رسیده، زیرا دولت فدرال  نصف هزینه‌ها را در سال ۲۰۲۴ پوشش خواهد داد و ۱.۵ میلیارد یورو را به حمل و نقل فدرال پرداخت می‌کند. هدف اصلی این صنعت تشویق افراد به استفاده از قطار و حفظ محیط زیست است.