روز پنجشنبه، بوندستاگ قانونی را برای اعمال اخراج گسترده‌تر اتباع خارجی بدون حق اقامت تصویب کرد. علاوه بر این، مجازات‌های قاچاقیان نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. یکی از قوانین سختگیرانه اخراج، تمدید بازداشت در هنگام خروج از ده روز به ۲۸ روز است. علاوه بر این، پلیس در آینده مجاز خواهد بود برای دستگیری فردی که قرار است اخراج شود، نه تنها اتاق او، بلکه اتاق‌های دیگر ساختمان را هم بازرسی کند. همچنین اخراج‌ها از قبل به فرد اعلام نمی‌شود. البته خانواده‌هایی که فرزند کوچک‌تر از دوازده سال دارند، از این قضیه مستثنی می‌شوند. از سوی دیگر افراد زیر سن قانونی نباید برای اخراج، بازداشت شوند. و نیز افرادی که آسیب دیده، یا آسیب پذیر به حساب می‌آیند، باید وکیل عمومی داشته باشند.

ژانویه 19, 2024

قوانین تسهیل “اخراج گسترده پناهجویان” به تصویب رسید

روز پنجشنبه، بوندستاگ قانونی را برای اعمال اخراج گسترده‌تر اتباع خارجی بدون حق اقامت تصویب کرد. علاوه بر این، مجازات‌های قاچاقیان نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. یکی از قوانین سختگیرانه اخراج، تمدید بازداشت در هنگام خروج از ده روز به ۲۸ روز است. علاوه بر این، پلیس در آینده مجاز خواهد بود برای دستگیری فردی که قرار است اخراج شود، نه تنها اتاق او، بلکه اتاق‌های دیگر ساختمان را هم بازرسی کند. همچنین اخراج‌ها از قبل به فرد اعلام نمی‌شود. البته خانواده‌هایی که فرزند کوچک‌تر از دوازده سال دارند، از این قضیه مستثنی می‌شوند. از سوی دیگر افراد زیر سن قانونی نباید برای اخراج، بازداشت شوند. و نیز افرادی که آسیب دیده، یا آسیب پذیر به حساب می‌آیند، باید وکیل عمومی داشته باشند.