دویچه بان این تابستان قطار مستقیم، فرانکفورت تا بوردوی فرانسه را ارائه میکند. این مسیر که کمتر از ۸ ساعت را در بر میگیرد با قیمیت ۷۰ یورو در ازای هر بلیط قابل رزرو شدن است. بر اساس همکاری دویچه بان و کمپنی خطوط قطار فرانسه (SNCF) این قطار هر شنبه از تاریخ ۸ ژولیه تا ۲۶ آگست سال جاری از ایستگاه مرکزی قطارها در فرانکفورت تا شهر تفریحی بوردو در جنوب غربی فرانسه را طی خواهد کرد. این قطار در شهرهای دیگری همچون منهایم و کالسروهه و شهرهای استراسبورگ،لوراین و چند شهر دیگر در فرانسه توقفی کوتاه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ژورنال فرانکفورت از گفته استفانی برک رئیس بخش بازاریابی دویچه بان؛ این مسیر جدید میتواند مسافرین زیادی را با « خطوط قطار سازگار با محیط زیست» آشنا کند.
فوریه 6, 2023

قطارمستقیم از فرانکفورت تا بوردو فرانسه

دویچه بان این تابستان قطار مستقیم، فرانکفورت تا بوردوی فرانسه را ارائه میکند. این مسیر که کمتر از ۸ ساعت را در بر میگیرد با قیمیت ۷۰ یورو در ازای هر بلیط قابل رزرو شدن است. بر اساس همکاری دویچه بان و کمپنی خطوط قطار فرانسه (SNCF) این قطار هر شنبه از تاریخ ۸ ژولیه تا ۲۶ آگست سال جاری از ایستگاه مرکزی قطارها در فرانکفورت تا شهر تفریحی بوردو در جنوب غربی فرانسه را طی خواهد کرد. این قطار در شهرهای دیگری همچون منهایم و کالسروهه و شهرهای استراسبورگ،لوراین و چند شهر دیگر در فرانسه توقفی کوتاه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ژورنال فرانکفورت از گفته استفانی برک رئیس بخش بازاریابی دویچه بان؛ این مسیر جدید میتواند مسافرین زیادی را با « خطوط قطار سازگار با محیط زیست» آشنا کند.