به زودی در خیابان های فرانکفورت، ایستگاه های شارژ برای خودروهای الکترونیکی اضافه خواهد شد. به گزارش فرانکفورترنای پرس، ولفیلا والتر، مدیر اداره تحرکات فرانکفورت گفته است: « شهر قبلاً فقط ۲۰ مکان شارژ در خیابان ها داشت. اما از سال گذشته ۱۳۵ مکان جدید با گنجایش۴۵۲ شارژ ر را تأیید کرده است و ۳۳ مورد هنوز در حال بررسی هستندقابل ذکر است که رنگ آبی -لاجوردی با "نماد دوشاخه شارژر بزرگ" در ایستگاه های شارژ برای جلوگیری اشتباه و یا تصادف در نظر گرفته شده است.

فوریه 23, 2023

فضاهای پارکینگ در شهر فرانکفورت

به زودی در خیابان های فرانکفورت، ایستگاه های شارژ برای خودروهای الکترونیکی اضافه خواهد شد. به گزارش فرانکفورترنای پرس، ولفیلا والتر، مدیر اداره تحرکات فرانکفورت گفته است: « شهر قبلاً فقط ۲۰ مکان شارژ در خیابان ها داشت. اما از سال گذشته ۱۳۵ مکان جدید با گنجایش۴۵۲ شارژ ر را تأیید کرده است و ۳۳ مورد هنوز در حال بررسی هستندقابل ذکر است که رنگ آبی لاجوردی با نماد دوشاخه شارژر بزرگدر ایستگاه های شارژ برای جلوگیری اشتباه و یا تصادف در نظر گرفته شده است.