فرماندهی نیروهای ویژه ارتش (KSK) در حال تجدید نظر در مورد روند انتخاب سربازان جدید با تمرکز بیشتر بر استعداد شناختی و آمادگی ذهنی افراد است. فرایند ارزیابی بالقوه جدید بر «ویژگی‌های فراتر از آموزش» تأکید دارد. هدف این کار، حذف شخصیت‌های سمی و تمرکز بر تناسب شخصیتی افراد است. این اصلاحات برای تقویت صفوف نیروهای ویژه انجام می‌شود و گروه هدف آن، زنان و مردان دارای آمادگی ذهنی مناسب برای کار با ارتش، هستند. ماری اگنس استراک زیمرمن، رئیس کمیته دفاعی ارتش، از این نوآوری‌ها به عنوان یک گام مهم استقبال می‌کند و بر اهمیت مهارت‌های دیگر علاوه بر آمادگی جسمانی افراد تاکید دارد. KSK با توجه به جنگ در اوکراین و تمرکز بر روحیه اتحاد و دفاع ملی در میان نیروهای ارتش، با چالش تغییر در جهت گیری مواجه است.

ژانویه 5, 2024

فرماندهی ارتش آلمان در روند انتخاب نیروهای ویژه اصلاحات می‌آورد

فرماندهی نیروهای ویژه ارتش (KSK) در حال تجدید نظر در مورد روند انتخاب سربازان جدید با تمرکز بیشتر بر استعداد شناختی و آمادگی ذهنی افراد است. فرایند ارزیابی بالقوه جدید بر «ویژگی‌های فراتر از آموزش» تأکید دارد. هدف این کار، حذف شخصیت‌های سمی و تمرکز بر تناسب شخصیتی افراد است. این اصلاحات برای تقویت صفوف نیروهای ویژه انجام می‌شود و گروه هدف آن، زنان و مردان دارای آمادگی ذهنی مناسب برای کار با ارتش، هستند. ماری اگنس استراک زیمرمن، رئیس کمیته دفاعی ارتش، از این نوآوری‌ها به عنوان یک گام مهم استقبال می‌کند و بر اهمیت مهارت‌های دیگر علاوه بر آمادگی جسمانی افراد تاکید دارد. KSK با توجه به جنگ در اوکراین و تمرکز بر روحیه اتحاد و دفاع ملی در میان نیروهای ارتش، با چالش تغییر در جهت گیری مواجه است.