آژانس ایالتی حیات وحش و طبیعت هسن اعلام کرده است که فرزندان گربه های سیاه گوش دوبار در ژانویه، در راین‌هاردس‌والد، دیده شده اند. گفته میشود که یک راننده حتی به طور تصادفی از سه گربه‌سیاه گوش فیلمبرداری کرده است. به نقل از فعالان هسن شاو گزارش داده، این اولین بار در هشت سال گذشته است که گربه های بزرگ در ایالت هسن صاحب فرزند می شوند. همچنین به نظر می رسد که این حیوانات ها به آرامی اما مطمئناً به جنگل باز می‌گردند. سیاه‌گوش‌ها صاحب یک دسته موهای بلند در بالای گوشها اند، گرچه به خانواده گربه ها تعلق دارند.
مارس 14, 2023

فرزندان گربه‌سیاه‌گوش در Reinhardswald

آژانس ایالتی حیات وحش و طبیعت هسن اعلام کرده است که فرزندان گربه های سیاه گوش دوبار در ژانویه، در راین‌هاردس‌والد، دیده شده اند. گفته میشود که یک راننده حتی به طور تصادفی از سه گربه‌سیاه گوش فیلمبرداری کرده است. به نقل از فعالان هسن شاو گزارش داده، این اولین بار در هشت سال گذشته است که گربه های بزرگ در ایالت هسن صاحب فرزند می شوند. همچنین به نظر می رسد که این حیوانات ها به آرامی اما مطمئناً به جنگل باز می‌گردند. سیاه‌گوش‌ها صاحب یک دسته موهای بلند در بالای گوشها اند، گرچه به خانواده گربه ها تعلق دارند.