تا سال ۲۰۲۵، حداقل سه جنگل کوچک (معروف به Tiny Forests) در فرانکفورت احداث خواهد شد. این طرح به منظور ایجاد فضای سبز بیشتر، کاهش آلودگی هوا و صدا و همچنین ایجاد زیستگاه‌های جدید برای حیوانات اجرا می‌شود. تاکنون یک جنگل کوچک در خیابان گدرنر در اکنهایم با ابتکار عمل یک گروه خصوصی به نام "Mainwäldchen" احداث شده است. متخصصان در حال بررسی مکان‌های مناسب برای احداث این جنگل‌های کوچک هستند. مدارس به دلیل نیاز به سایه و خنک شدن در طول تابستان، از جمله مکان‌های مورد نظر هستند. از مزایای این جنگل‌ها می‌توان به رشد سریع آنها (حداقل یک متر در سال) و جذب ۳۰ برابر بیشتر دی‌اکسید کربن در مقایسه با زمین‌های کشاورزی اشاره کرد. دانش‌آموزان نیز می‌توانند در فرآیند کاشت و نگهداری این جنگل‌ها مشارکت داشته باشند و در مورد گیاهان و محیط زیست آموزش ببینند.

آوریل 3, 2024

فرانکفورت تا سال ۲۰۲۵ صاحب حداقل سه جنگل کوچک می‌شود

تا سال ۲۰۲۵، حداقل سه جنگل کوچک (معروف به Tiny Forests) در فرانکفورت احداث خواهد شد. این طرح به منظور ایجاد فضای سبز بیشتر، کاهش آلودگی هوا و صدا و همچنین ایجاد زیستگاه‌های جدید برای حیوانات اجرا می‌شود. تاکنون یک جنگل کوچک در خیابان گدرنر در اکنهایم با ابتکار عمل یک گروه خصوصی به نام “Mainwäldchen” احداث شده است. متخصصان در حال بررسی مکان‌های مناسب برای احداث این جنگل‌های کوچک هستند. مدارس به دلیل نیاز به سایه و خنک شدن در طول تابستان، از جمله مکان‌های مورد نظر هستند. از مزایای این جنگل‌ها می‌توان به رشد سریع آنها (حداقل یک متر در سال) و جذب ۳۰ برابر بیشتر دی‌اکسید کربن در مقایسه با زمین‌های کشاورزی اشاره کرد. دانش‌آموزان نیز می‌توانند در فرآیند کاشت و نگهداری این جنگل‌ها مشارکت داشته باشند و در مورد گیاهان و محیط زیست آموزش ببینند.