قرار است در اقدامی خود جوش، و فراخوان جهانی در چندین کشور دنیا از جمله شهرهای اروپایی، تظاهراتی جهت محکومیت آپارتاید جنسیتی و جنایات طالبان بر زنان افغان و توقف نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان، ترتیب و تنظیم شود. مسئولین این فراخوان از افراد عدالت خواه و آزاده، خواسته‌اند به خیابان‌ها بیایند و شعار سر‌دهند.

تاریخ وزمان برنامه: ۲۱ ژانویه/جنوری، از ساعت ۱ تا ۵ بعد از ظهر

محل برگزاری : Frankfurt am Main Hbf,Kaiser Straße bis Opernplatz Frankfurt am Main

شماره تماس مسئول هماهنگی در فرانکفورت : ۱۵۲-۱۵۷۵۲۲۲۹-۰۰۴۹

ژانویه 18, 2024

فراخوان تظاهرات در فرانکفورت به نکوهش تبعیض نژادی هزاره‌ها در افغانستان

قرار است در اقدامی خود جوش، و فراخوان جهانی در چندین کشور دنیا از جمله شهرهای اروپایی، تظاهراتی جهت محکومیت آپارتاید جنسیتی و جنایات طالبان بر زنان افغان و توقف نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان، ترتیب و تنظیم شود. مسئولین این فراخوان از افراد عدالت خواه و آزاده، خواسته‌اند به خیابان‌ها بیایند و شعار سر‌دهند.

تاریخ وزمان برنامه: ۲۱ ژانویه/جنوری، از ساعت ۱ تا ۵ بعد از ظهر

محل برگزاری : Frankfurt am Main Hbf,Kaiser Straße bis Opernplatz Frankfurt am Main

شماره تماس مسئول هماهنگی در فرانکفورت : ۱۵۲-۱۵۷۵۲۲۲۹-۰۰۴۹