روز جمعه یک تماس نا آشنا به پولیس مبنی برجراحت و گروگان‌گیری تعدادی در مسجد ابوبکردر منطقه هاوزن فرانکفورت منجر به عملیات گسترده آنها شد، ولی خوشبختانه اتفاقی نیافتاده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، ساعت ۶ بعد از ظهر پولیس در محل حاضر شد و بقول منیرالهورچی نائب رئیس مسجد ابوبکر که در محل حاضر بوده پرسید: "آیا کسی جراحتی برداشته است، چون به ما اطلاع رسیده اینجا گروگان گیری صورت گرفته" ؟
بقول منیر الهورچی: او سریعا تلاش کرد بگوید اتفاقی نیافتاده و بچه ها در کلاس‌های درس هستند. حتی دختر ۲ ساله اش همان لحظه در میان پولیس ها این طرف و آن طرف میدوید.
" آنها با ما نه به شکل قربانی بلکه به شکل مجرم رفتار کردند" این مطلب را منیر الهورچی بر اساس رفتار پولیس در مواجهه با آنها بیان کرده است.
او افزوده : "شما باید دیده باشید اتفاقی نیافتاده، وقتی بچه ها در حال بازی اند."
پولیس گفته : ناگفته نماند، که هیچ فرد دیگری در چنین وضعیت نا مشخصی اجازه ورود به منطقه خطر محصور شده را نخواهد داشت.
ژانویه 23, 2023

!عملیات گستره پولیس در مسجد بر اساس یک تماس نا شناس

روز جمعه یک تماس نا آشنا به پولیس مبنی برجراحت و گروگان‌گیری تعدادی در مسجد ابوبکردر منطقه هاوزن فرانکفورت منجر به عملیات گسترده آنها شد، ولی خوشبختانه اتفاقی نیافتاده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، ساعت ۶ بعد از ظهر پولیس در محل حاضر شد و بقول منیرالهورچی نائب رئیس مسجد ابوبکر که در محل حاضر بوده پرسید: “آیا کسی جراحتی برداشته است، چون به ما اطلاع رسیده اینجا گروگان گیری صورت گرفته” ؟
بقول منیر الهورچی: او سریعا تلاش کرد بگوید اتفاقی نیافتاده و بچه ها در کلاس‌های درس هستند. حتی دختر ۲ ساله اش همان لحظه در میان پولیس ها این طرف و آن طرف میدوید.
” آنها با ما نه به شکل قربانی بلکه به شکل مجرم رفتار کردند” این مطلب را منیر الهورچی بر اساس رفتار پولیس در مواجهه با آنها بیان کرده است.
او افزوده : “شما باید دیده باشید اتفاقی نیافتاده، وقتی بچه ها در حال بازی اند.”
پولیس گفته : ناگفته نماند، که هیچ فرد دیگری در چنین وضعیت نا مشخصی اجازه ورود به منطقه خطر محصور شده را نخواهد داشت.