حدود ۳۲ گربه از یک آپارتمان دو اتاقه در منطقه رودلهایم فرانکفورت آزاد شدند. به گفته اداره نظم عمومی در فرانکفورت، اگرچه برای همه حیوانات آب و غذا و همچنین جعبه‌های زباله فراهم شده بود، اما آپارتمان برای این‌ حیوانات بسیار کوچک بود. براساس قانون نگهداری حیوانات خانگی، این‌گونه فضا کوچک حداکثر برای حضور سه گربه است. به گزارش هسن‌شاو، یکی از این ۳۲ گربه‌ در یک انباری به مساحت یک متر مربع بدون نورطبیعی زندگی می‌کرد و هم‌چنان یک نوزاد از عفونت چشم رنج می‌برد.

دسامبر 14, 2023

عملیات پلیس برای نجات گربه‌ها در فرانکفورت

حدود ۳۲ گربه از یک آپارتمان دو اتاقه در منطقه رودلهایم فرانکفورت آزاد شدند. به گفته اداره نظم عمومی در فرانکفورت، اگرچه برای همه حیوانات آب و غذا و همچنین جعبه‌های زباله فراهم شده بود، اما آپارتمان برای این‌ حیوانات بسیار کوچک بود. براساس قانون نگهداری حیوانات خانگی، این‌گونه فضا کوچک حداکثر برای حضور سه گربه است. به گزارش هسن‌شاو، یکی از این ۳۲ گربه‌ در یک انباری به مساحت یک متر مربع بدون نورطبیعی زندگی می‌کرد و هم‌چنان یک نوزاد از عفونت چشم رنج می‌برد.