سه مرد اُفنباخی بعد از خرید تپانچه‌های پلاستیکی از دِپ مسه ( شهر بازی) فرانکفورت باعث عملیات ویژه پولیس در خیابان فریدبرگرشدند.بر اساس گزارش پلیس، یک مرد ۲۰ ساله و دو جوان ۱۷ ساله روز چهارشنبه گذشته بعد از خرید ۳ تپانچه اسباب بازی پلاستیکی با ماشین‌شان که پلاک اُفنباخ را داشت به پارکینگ یک اغذیه فروشی در خیابان فریدبرگررفتند، متعاقبا شاهدان به پلیس تماس گرفتند و پلیس با نیروی ویژه به این پارکینگ یورش برده و مردان قبل از خروج از پارکینگ دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آوپی آنلاین، برعلاوه تپانچه‌های پلاستیکی آنها اسپری دافع حیوانات نیز همراه داشتند. بر اساس یادداشت پلیس چون تپانچه‌ها واقعی به نظر می‌رسیدند،« تخلفی در مورد حمل سلاح ساختگی» صورت گرفته‌است. در نهایت آنها آزاد شدند ولی بخاطر این عملیات بخشی ازخیابان فریدبرگر برای ساعاتی مسدود ماند.

آوریل 17, 2023

عملیات ویژه پولیس بخاطر تپانچه پلاستیکی

سه مرد اُفنباخی بعد از خرید تپانچه‌های پلاستیکی از دِپ مسه ( شهر بازی) فرانکفورت باعث عملیات ویژه پولیس در خیابان فریدبرگرشدند.بر اساس گزارش پلیس، یک مرد ۲۰ ساله و دو جوان ۱۷ ساله روز چهارشنبه گذشته بعد از خرید ۳ تپانچه اسباب بازی پلاستیکی با ماشین‌شان که پلاک اُفنباخ را داشت به پارکینگ یک اغذیه فروشی در خیابان فریدبرگررفتند، متعاقبا شاهدان به پلیس تماس گرفتند و پلیس با نیروی ویژه به این پارکینگ یورش برده و مردان قبل از خروج از پارکینگ دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آوپی آنلاین، برعلاوه تپانچه‌های پلاستیکی آنها اسپری دافع حیوانات نیز همراه داشتند. بر اساس یادداشت پلیس چون تپانچه‌ها واقعی به نظر می‌رسیدند،« تخلفی در مورد حمل سلاح ساختگی» صورت گرفته‌است. در نهایت آنها آزاد شدند ولی بخاطر این عملیات بخشی ازخیابان فریدبرگر برای ساعاتی مسدود ماند.