اداره دام‌پزشکی در منطقه گروس گیراو ۷۷ گربه محبوس را از دو آپارتمان مسکونی نجات داد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از دارمشتاتر ایکو، حامیان فرضی حقوق حیوانات این گربه‌ها را از آلمان و بلاروس در دو آپارتمان و زیرزمین نگه داشته و آن‌ها را بحال خودشان رها کرده‌اند. به دنبال گزارش اداره دامپزشکی، تیم نجات روز پنج شنبه گذشته واردعمل شدند. گفته می‌شود برخی از این حیوانات در حالت بد صحی (بهداشتی) قرار داشتند. آنها با مینی بوس به پناه‌گاهای حیوانات درسه شهر: دارمشتات،وایتراشتات و روسلزهایم منتقل شده اند. اینک این حامیان فرضی حقوق حیوانات با اتهام مواجه هستند.

آوریل 12, 2023

عملیات نجات ۷۷ گربه سرگردان

اداره دام‌پزشکی در منطقه گروس گیراو ۷۷ گربه محبوس را از دو آپارتمان مسکونی نجات داد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از دارمشتاتر ایکو، حامیان فرضی حقوق حیوانات این گربه‌ها را از آلمان و بلاروس در دو آپارتمان و زیرزمین نگه داشته و آن‌ها را بحال خودشان رها کرده‌اند. به دنبال گزارش اداره دامپزشکی، تیم نجات روز پنج شنبه گذشته واردعمل شدند. گفته می‌شود برخی از این حیوانات در حالت بد صحی (بهداشتی) قرار داشتند. آنها با مینی بوس به پناه‌گاهای حیوانات درسه شهر: دارمشتات،وایتراشتات و روسلزهایم منتقل شده اند. اینک این حامیان فرضی حقوق حیوانات با اتهام مواجه هستند.