امروز ممکن است در قسمت های شرقی هسن هوایی گرم تا ۱۹ درجه را تجربه کنید. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از راینر بیهرنت هوا شناس، نباید به این هوا عادت کنید، چون از بعد از ظهر رعد و برق‌های پراکنده شروع خواهد شد و به تعقیب آن، وزش بادها و هوای سرد دوباره به هسن هجوم خواهد آورد. همچنین در اواسط هفته هوا در ارتفاعات برفی و در بقیه مناطق تا ۳ درجه هم خواهد رسید. روز ۳ شنبه، بلندترین درجه هوا  تا ۱۲ درجه و احتمال بارش باران هم می‌رود. تا آخر هفته بر علاوه برف و باران، در مناطقی احتمال کاهش هوا در شب به زیر صفر و یخ زدگی هم خواهد رفت، حتی اگر در اواخر هفته درجه هوا دو رقمی هم شود، ولی شروع بهار هنوز دور است.

مارس 13, 2023

ظاهر فریبنده هوای بهاری در هسن

امروز ممکن است در قسمت های شرقی هسن هوایی گرم تا ۱۹ درجه را تجربه کنید. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از راینر بیهرنت هوا شناس، نباید به این هوا عادت کنید، چون از بعد از ظهر رعد و برق‌های پراکنده شروع خواهد شد و به تعقیب آن، وزش بادها و هوای سرد دوباره به هسن هجوم خواهد آورد. همچنین در اواسط هفته هوا در ارتفاعات برفی و در بقیه مناطق تا ۳ درجه هم خواهد رسید. روز ۳ شنبه، بلندترین درجه هوا  تا ۱۲ درجه و احتمال بارش باران هم می‌رود. تا آخر هفته بر علاوه برف و باران، در مناطقی احتمال کاهش هوا در شب به زیر صفر و یخ زدگی هم خواهد رفت، حتی اگر در اواخر هفته درجه هوا دو رقمی هم شود، ولی شروع بهار هنوز دور است.