خطر طغیان رودخانه‌های هسن بدلیل بارش و سیبلاب‌ها در روزهای آینده وجود خواهدداشت. همانطور که اداره حفاظت از طبیعت، محیط زیست و زمین شناسی ایالت هسن (HLNUG) اعلام کرد، منطقه لاهن، بخش بالایی فولدا، شاخه های ادر، شاخه های Werra و آب های جنوب هسن نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. به گزارش هسن‌شاو، سطح آب فعلی در بعضی مناطق در سطح یک و در برخی جاها در سطح دو( سیل های بزرگ) گزارش شده‌است. ممکن منطقه Gießen an der Lahn تحت تاثیر سیلاب‌های بزرگ قرار گیرد. از آنجایی که برای روز سه‌شنبه بارندگی بیشتر پیش‌بینی گردیده‌، امکان طغیان آب نیز در طول هفته در بعضی مناطق است.

دسامبر 12, 2023

طغیان رودخانه‌ها در بعضی مناطق پیش‌بینی شده‌است

خطر طغیان رودخانه‌های هسن بدلیل بارش و سیبلاب‌ها در روزهای آینده وجود خواهدداشت. همانطور که اداره حفاظت از طبیعت، محیط زیست و زمین شناسی ایالت هسن (HLNUG) اعلام کرد، منطقه لاهن، بخش بالایی فولدا، شاخه های ادر، شاخه های Werra و آب های جنوب هسن نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. به گزارش هسن‌شاو، سطح آب فعلی در بعضی مناطق در سطح یک و در برخی جاها در سطح دو( سیل های بزرگ) گزارش شده‌است. ممکن منطقه Gießen an der Lahn تحت تاثیر سیلاب‌های بزرگ قرار گیرد. از آنجایی که برای روز سه‌شنبه بارندگی بیشتر پیش‌بینی گردیده‌، امکان طغیان آب نیز در طول هفته در بعضی مناطق است.