این اتهامی است که نهاد نوآوری شهروندان " با هم برای یک فرانکفورت قوی" و انجمن حفاظت از کودکان بر اساس ادعای اولیه مادر یک کودک ۴ ساله علیه یکی از مربیان کودک در مهد کودکی در فرانکفورت وارد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، مهد کودک موضوع را به نهاد بین‌المللی مرکز فامیلها یا (IFZ) خبر داده است و بقول کارستن التهاوز رئیس این نهاد، یک کارآگاه خصوصی بخاطر روشن شدن این قضیه در حال تحقیق است. همچنین بنا به گفته نهاد با اینکه مادر این کودک نمیخواهد شکایتی ترتیب کند، این نهاد موضوع را به پولیس هم اطلاع داده اند.
این دختر ۴ ساله به مادرش گفته: مربی من و ۳ دختر دیگر در مهد کودک را لمس کرده و حتی به نقاط حساس بدنم هم دست زده است. بقول رشیده بوآنزی مسئول نهاد " با هم برای یک فرانکفورت قوی" ویدیویی از جریان توضیح این کودک از حادثه و تشریح نقاط بدنش که لمس شده اند موجود است. پولیس فرانکفورت ضمن تائید دریافت شرح این قضیه میافزاید تحقیقات در این زمینه جریان دارد.
ژانویه 26, 2023

گمان سوء استفاده از کودکان در مهد کودک

این اتهامی است که نهاد نوآوری شهروندان ” با هم برای یک فرانکفورت قوی” و انجمن حفاظت از کودکان بر اساس ادعای اولیه مادر یک کودک ۴ ساله علیه یکی از مربیان کودک در مهد کودکی در فرانکفورت وارد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، مهد کودک موضوع را به نهاد بین‌المللی مرکز فامیلها یا (IFZ) خبر داده است و بقول کارستن التهاوز رئیس این نهاد، یک کارآگاه خصوصی بخاطر روشن شدن این قضیه در حال تحقیق است. همچنین بنا به گفته نهاد با اینکه مادر این کودک نمیخواهد شکایتی ترتیب کند، این نهاد موضوع را به پولیس هم اطلاع داده اند.
این دختر ۴ ساله به مادرش گفته: مربی من و ۳ دختر دیگر در مهد کودک را لمس کرده و حتی به نقاط حساس بدنم هم دست زده است. بقول رشیده بوآنزی مسئول نهاد ” با هم برای یک فرانکفورت قوی” ویدیویی از جریان توضیح این کودک از حادثه و تشریح نقاط بدنش که لمس شده اند موجود است. پولیس فرانکفورت ضمن تائید دریافت شرح این قضیه میافزاید تحقیقات در این زمینه جریان دارد.