فرانک ورنکه، رئیس وردی امروز پنجشنبه از شکست مذاکرات جمعی خبر داد. به گزارش سایت تی‌انلاین، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال گفته است که با تصمیم گیری، می توان از اعتصابات جدید جلوگیری کرد. در همین حال، رئیس وردی اتحادیه وردی در جواب فایزرچنین می‌گوید: "ما خودمان قصد تصمیم گیری نداریم. تصمیم با کارفرمایان است." گفته می‌شود که هر یک از طرفین می تواند، ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام شکست، داوری را آغاز کند. این اعتصابات هشداردهنده بدلیل بلند بردن حقوق کارمندان بخش عمومی از ماه‌ها توسط اتحادیه‌های کارگری به سطح آلمان راه‌اندازی می‌گردید.

مارس 30, 2023

شکست چانه زنی اتحادیه وردی

فرانک ورنکه، رئیس وردی امروز پنجشنبه از شکست مذاکرات جمعی خبر داد. به گزارش سایت تی‌انلاین، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال گفته است که با تصمیم گیری، می توان از اعتصابات جدید جلوگیری کرد. در همین حال، رئیس وردی اتحادیه وردی در جواب فایزرچنین می‌گوید: “ما خودمان قصد تصمیم گیری نداریم. تصمیم با کارفرمایان است.” گفته می‌شود که هر یک از طرفین می تواند، ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام شکست، داوری را آغاز کند. این اعتصابات هشداردهنده بدلیل بلند بردن حقوق کارمندان بخش عمومی از ماه‌ها توسط اتحادیه‌های کارگری به سطح آلمان راه‌اندازی می‌گردید.