عملیات گسترده روز چهارشنبه پلیس، مبنی بر دیپورت / برگشت دادن دو مرد افغان که مورد حمایت کلیسا بودند در شهر «شورین» مرکز ایالت مکلنبورگ فورپومرن باعث انتقاد شدید مجمع پناهندگان و مجتمع کلیساهای شمال شد.به گفته یکی از سخنگویان پلیس، وقتی آنها می‌خواستند دومرد جوان ۱۸ و ۲۲ ساله را اخراج کنند. این خانواده شش نفره خودشان را درآپارتمانی که مربوط کلیسا بود، محاصره کردند. گفته شده این خانواده از پناهندگی کلیسا در منطقه « مویزرهولز» این شهر برخوردار بودند. بر اساس ادعای کلیسای شمال،مادر این خانواده در حین عملیات پلیس، تهدید کرده، در صورت دیپورت فرزندانش به خودش آسیب خواهد رساند. به گفته پلیس، بعد از این عملیات، لزوم دیپورت این مردان دوباره در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاریNDR،بنا به گفته کلیسای شمال، تا آخر نوامبر سال جاری،۲۵ نفر در این ایالت تحت حمایت کلیسا قرارداشته‌اند. پناهندگی کلیسا،یک توافق سنتی بین دولت و این نهاد مذهبی است.

دسامبر 21, 2023

شکستن حریم کلیسا به دنبال عملیات پلیس بخاطر دیپورت دو مرد افغان

عملیات گسترده روز چهارشنبه پلیس، مبنی بر دیپورت / برگشت دادن دو مرد افغان که مورد حمایت کلیسا بودند در شهر «شورین» مرکز ایالت مکلنبورگ فورپومرن باعث انتقاد شدید مجمع پناهندگان و مجتمع کلیساهای شمال شد.به گفته یکی از سخنگویان پلیس، وقتی آنها می‌خواستند دومرد جوان ۱۸ و ۲۲ ساله را اخراج کنند. این خانواده شش نفره خودشان را درآپارتمانی که مربوط کلیسا بود، محاصره کردند. گفته شده این خانواده از پناهندگی کلیسا در منطقه « مویزرهولز» این شهر برخوردار بودند. بر اساس ادعای کلیسای شمال،مادر این خانواده در حین عملیات پلیس، تهدید کرده، در صورت دیپورت فرزندانش به خودش آسیب خواهد رساند. به گفته پلیس، بعد از این عملیات، لزوم دیپورت این مردان دوباره در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاریNDR،بنا به گفته کلیسای شمال، تا آخر نوامبر سال جاری،۲۵ نفر در این ایالت تحت حمایت کلیسا قرارداشته‌اند. پناهندگی کلیسا،یک توافق سنتی بین دولت و این نهاد مذهبی است.