در سراسر کشور، شکاف حقوقی تعدیل شده یی جنسیتی در سال ۲۰۲۲ هفت درصد بود. طبق گزارش اداره آمار فدرال، در شرق آلمان، این مقدار نه درصد بیشتر از آلمان غربی بوده است. در گزارشی که در سایت خبری هِسن شو به نشر رسیده، نشان میدهد که زنان برای یک کار مشابه نسبت به مردان، پول کمتری دریافت می‌کنند. در همین حال اداره آمار ایالتی شکاف جنسیتی، تفاوت پرداخت دستمزد در ایالت هِسن را شش در صد، برای سال ۲۰۲۲ اعلام کرد، اما این شکاف کمتر از سایر ایالت های دیگردر سراسر آلمان است. به طور متوسط، مردان ۲۶.۹۰ یورو ناخالص در ساعت، وزنان ۲۱.۳۵ یورو ناخالص در ساعت درآمد داشتند.

ژانویه 31, 2023

تفاوت در پرداخت بر اساس جنسیت در سال ۲۰۲۲

در سراسر کشور، شکاف حقوقی تعدیل شده یی جنسیتی در سال ۲۰۲۲ هفت درصد بود. طبق گزارش اداره آمار فدرال، در شرق آلمان، این مقدار نه درصد بیشتر از آلمان غربی بوده است. در گزارشی که در سایت خبری هِسن شو به نشر رسیده، نشان میدهد که زنان برای یک کار مشابه نسبت به مردان، پول کمتری دریافت می‌کنند. در همین حال اداره آمار ایالتی شکاف جنسیتی، تفاوت پرداخت دستمزد در ایالت هِسن را شش در صد، برای سال ۲۰۲۲ اعلام کرد، اما این شکاف کمتر از سایر ایالت های دیگردر سراسر آلمان است. به طور متوسط، مردان ۲۶.۹۰ یورو ناخالص در ساعت، وزنان ۲۱.۳۵ یورو ناخالص در ساعت درآمد داشتند.