کمیته ضد شکنجه شورای اروپا خواستار پایان دادن به "رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز" فزاینده با افرادی است که به دنبال حفاظت در مرزهای اتحادیه اروپا هستند. کمیته ضد شکنجه شورای اروپا از کشورهای اروپایی خواسته است که به «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» با مهاجران پایان دهند. بر اساس گزارش فعالیت این کمیته که در استراسبورگ ارائه شد، باید به طردهای غیرقانونی (پس‌بک) در مرزهای خارجی اروپا پایان داده شود و اقداماتی برای مقابله با بدرفتاری با پناهندگان انجام شود. به عنوان مثال، کمیته (CPT) توصیفات معتبر متعددی از آزار فیزیکی عمدی توسط افسران پلیس و مرزبانان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ارائه نموده است، مانند شلیک گلوله در نزدیکی بدن افرادی که روی زمین افتاده بودند. پناهندگان همچنین مجبور می‌شوند لباس‌هایشان را در بیاورند و با پای برهنه، با لباس‌های زیر یا حتی کاملاً بی‌لباس از مرزها عبور کنند. آنها را به داخل رودخانه ها هل می دادند، گاهی اوقات با دستان بسته، در حالی که سگ های بدون پوزه بر علیه آنها استفاده می کردند. در این گزارش آمده است که محرومیت از آب و غذا نیز بخشی از اقدامات رایج مرزبانان است.
آوریل 3, 2023

انتقاد شورای اروپا از بدرفتاری با پناهجویان در مرزها

 کمیته ضد شکنجه شورای اروپا خواستار پایان دادن به “رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز” فزاینده با افرادی است که به دنبال حفاظت در مرزهای اتحادیه اروپا هستند. کمیته ضد شکنجه شورای اروپا از کشورهای اروپایی خواسته است که به «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» با مهاجران پایان دهند. بر اساس گزارش فعالیت این کمیته که در استراسبورگ ارائه شد، باید به طردهای غیرقانونی (پس‌بک) در مرزهای خارجی اروپا پایان داده شود و اقداماتی برای مقابله با بدرفتاری با پناهندگان انجام شود. به عنوان مثال، کمیته (CPT) توصیفات معتبر متعددی از آزار فیزیکی عمدی توسط افسران پلیس و مرزبانان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ارائه نموده است، مانند شلیک گلوله در نزدیکی بدن افرادی که روی زمین افتاده بودند. پناهندگان همچنین مجبور می‌شوند لباس‌هایشان را در بیاورند و با پای برهنه، با لباس‌های زیر یا حتی کاملاً بی‌لباس از مرزها عبور کنند. آنها را به داخل رودخانه ها هل می دادند، گاهی اوقات با دستان بسته، در حالی که سگ های بدون پوزه بر علیه آنها استفاده می کردند. در این گزارش آمده است که محرومیت از آب و غذا نیز بخشی از اقدامات رایج مرزبانان است.